VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI


platné od 30.11..2021
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.gastro obaly .cz


Prodávající
– provozovatel obchodu:
CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o.
Adresa: Volšovská 1214, 342 01 Sušice, Česká republika
Telefon: +420 376 520 544 nebo +420 606 063 362
E-mail: objednavky @gastro susice .cz
Webová prezentace: www.gastro obaly .cz
Identifikátor datové
schránky:
xweve56
IČ: 26382644
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň
oddíl C, vložka 16835
DIČ: CZ26382644
registrace u Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní
pracoviště v Klatovech, Machníkova 129,
339 01 Klatovy
Bankovní účet: 777 222 999 /0300 od 08.prosince 2004


1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti CENTRUM GASTRONOMIE
Sušice s.r.o. se sídlem Volšovská1214, 342 01 Sušice , identifikační číslo: 26382644, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16835 (dále jen
„prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé nebo uzavírané
v souvislosti s poskytováním konzultačních, projekčních, servisních, prodejních a jiných
služeb prodávajícího, do kterých vstupuje jako prodávající nebo jako zhotovitel při uzavírání
obchodních závazkových vztahů s právnickou osobou nebo podnikatelem, který při
objednávání (nákupu) zboží a díla jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání - např. hotely, restaurace, jídelny, školy, nemocnice,
obchodníci, montážní a servisní firmy, orgány státní správy, apod. (dále jen „kupující“) a to
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.gastro obaly .cz (dále
jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).
1.2. Funkčnost a marketingové aktivity spojené s propagací online obchodu
www.gastro obaly .cz zajišťuje společnost CENTRUM GASTRONOMIE Sušices.r.o., Volšovská
1214, 34201 Sušice – IČ 26382644 se sídlem provozovny tamtéž. Za obsahovou správnost a
plnění níže uvedených ustanovení obchodu odpovídá jeho provozovatel (prodávající).
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 1
1.3 Společnost CENTRUMGASTRONOMIE Sušice s.r.o. je obchodní společnost dodávající
zboží a díla (dále a výše jen) „zboží a dílo“ pouze právnickým osobám nebo
podnikatelům, kteří jednají při objednávání (nákupu) „zboží a díla“ v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující
odesláním objednávky nebo podpisem smlouvy prohlašuje, že je právnickou osobou nebo
podnikatelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky jednajícím při
objednávání (nákupu) „zboží a díla“ v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.4 Veškeré nákupy „zboží a díla“ se řídí těmito VOP, které se týkají uzavírání následujících
smluvních vztahů / Kupní smlouva / Smlouva o dílo konzultace a projekty / Smlouva o dílo
montáž a servis zařízení / Jiné smluvní vztahy na základě konkrétního ujednání mezi
smluvními stranami.
1.5 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat pouze přímo v písemné smlouvě.
Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Smlouvy a
VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.6 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Nové znění je vždy účinné ode dne jejich
uveřejnění na stránkách www.gastro obaly .cz , dále jen „webová prezentace“, pokud
prodávající ve VOP nestanoví účinnost pozdější. Kupující má možnost se před každým
jednotlivým nákupem (každou jednotlivou objednávkou) „zboží a díla“ se seznámit
s účinným zněním VOP. Má se tedy za to, že pokud kupující objedná „zboží a dílo“ poté, co
změna VOP nabyla účinnosti, kupující s aktuálním zněním VOP v plném rozsahu souhlasí.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění VOP.
1.7 Objednávka „zboží a díla“ může být provedena kupujícím osobně, telefonicky nebo písemně
(poštou nebo e-mailem).


2 Uživatelský účet


2.1 Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 2


3 Uzavření smlouvy


3.1 Návrhem na uzavření Smlouvy je objednávka / poptávka „zboží a díla“ kupujícího doručená
prodávajícímu.
3.2 Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající
doručí kupujícímu "Potvrzení o registraci objednávky", jež je prodávajícím zasláno
kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně
poštou na adresu sídla kupujícího. Do doby doručení "Potvrzení o registraci objednávky"
kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na
uzavření smlouvy kupujícím.
3.3 Jestliže nebude uzavřena písemná Smlouva je možné uzavřít smluvní vztah "Potvrzením o
registraci objednávky" kupujícího prodávajícím.
3.4 Odesláním objednávky / poptávky kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP prodávajícího a
že s nimi souhlasí. Na VOP je kupující dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním
objednávky na webové prezentaci www.gastro obaly .cz a má možnost se s nimi seznámit.
3.5 Veškerá prezentace „zboží a díla“ umístěná ve webové prezentaci prodávajícího je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto
„zboží a díla“. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.6 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Konečná cena
včetně všech poplatků (např. recyklační, licenční apod.) je uvedena ve sloupci „Kč s DPH“.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. V ceně zboží není zahrnut podíl kupujícího na ceně přepravy zboží do místa
určení. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.
3.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje v části „Obsah košíku“ také informace o podílu
kupujícího na ceně dopravy zboží do místa určení dodávky. Informace o nákladech na
přepravu zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je
zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.8 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.8.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.8.2 v nákupním košíku jsou uvedeny údaje o výši Recyklačního poplatku (příspěvek
známý pod zkratkou PHE) na historická elektrozařízení a případné další poplatky,
pokud jsou stanoveny,
3.8.3 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a
3.8.4 informace o podílu kupujícího na přepravě zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.9 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné.
3.10 Kupující obdrží neprodleně po odeslání objednávky její kopii elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Zde může kupující ještě jednou provést
kontrolu obsahu jeho objednávky. Doručená objednávka je v souladu s těmito Obchodními
podmínkami považovaná za návrh Kupní smlouvy ze strany kupujícího.
3.11 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy
obchodník prodávajícího zašle kupujícímu "Potvrzení o registraci objednávky". Do doby
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 3
doručení "Potvrzení o registraci objednávky" kupujícímu nemůže být žádný úkon
prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím.
3.12 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit
objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě
dohody s kupujícím provést záměnu zboží, pokud se
a zboží již nevyrábí nebo
b zboží již nedodává nebo
c výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo
celou částku ceny zboží a služeb, bude mu tato částka vrácena zpět v hotovosti nebo
bezhotovostním převodem na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy tak nedojde.
3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.


4 Cena


4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1.a v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny CENTRUM
GASTRONOMIE Sušice s.r.o., logistické centrum Volšovská 1214, 342 01 Sušice
1.b v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
1.c v případě platby zálohy nebo zvláštního ujednání v kupní smlouvě bezhotovostně
převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také jeho podíl na
přepravném ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
4.3 Jestliže není uzavřena písemná Smlouva o dílo, poskytuje prodávající služby dle platného
ceníku, se kterým má kupující možnost se seznámit před zahájením činnosti (poradenství,
plánování, montáže a servis) prostřednictvím oprávněného pracovníka prodávajícího.
4.4 Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní
smlouvy, pokud v ní není uvedeno jinak.
4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu „zboží a díla“
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.12), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním
zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.9 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
fakturu vystaví prodávající kupujícímu před odesláním (předáním) zboží a je součástí zásilky.
Na základě žádosti kupujícího jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 4
4.10 Jestliže je uzavřena Smlouva o dílo jsou ceny zde uvedené konečné.
4.11 Prodávající je oprávněn ceník jednostranně měnit. Jestliže je uzavřena Smlouva o dílo, je
prodávající povinen nejméně 14 kalendářních dnů před plánovanou změnou ceny upozornit
kupujícího poštou na jeho korespondenční adresu nebo na e-mail zadaný ve smlouvě o
plánované změně. Jestliže nebude kupující s touto změnou souhlasit, má právo od Smlouvy
odstoupit. Pokud kupující po oznámení úpravy ceny učiní další objednávku, má se zato, že
se s úpravou (zvýšením) ceny „zboží a díla“ bez výhrad souhlasí.


5 Místo výkonu prodeje zboží nebo díla


5.1 Jestliže není písemně dohodnuto jinak, je místem výkonu prodeje „zboží a díla“ sídlo
prodávajícího – Volšovská 1214, 342 01 Sušice, Česká republika.
5.2 Pro hlášení poptávky opravy gastronomických zařízení může kupující využít online formulář
ve webové prezentaci prodávajícího.
5.3 Jestliže kupující online formuláře nevyužije je povinen sdělit prodávajícímu všechny údaje
nutné k úspěšnému plnění díla ze strany prodávajícího. Jsou to zejména:
ÚDAJE O KUPUJÍCÍM
IČ a Jméno firmy
MÍSTO INSTALACE – PŘESNÁ ADRESA, KDE SE BUDE OPRAVA PROVÁDĚT
Jméno objektu (např. Hotel Modrá hvězda) / Ulice / PSČ / Město /
KONTAKTNÍ OSOBA
Jméno a příjmení / Pracovní zařazení (např: majitel, ředitel, F&B manager, provozní, šéfkuchař apod.) /
Telefon / E-mail /
ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Druh zařízení (např. konvektomat, myčka, sporák, kotel, chladící zařízení apod.) / Výrobce (např.: Bartscher,
Comenda, Electrolux, Mareno, Rational, Unox, Winterhalter) / Typové označení (případně foto výrobního štítku) / Rok
výroby / Chybové hlášení (pokud zařízení takové ukazuje) / Popis závady


6 Součinnost kupujícího


6.1 Místo výkonu díla (opravy, montáže apod.) musí být suché, čisté a možností větrání.
6.2 Při výkonu díla v místě sídla kupujícího nebo jím určeném místě se kupující zavazuje
poskytnout včas a na vlastní náklady potřebnou energii (elektřina, plyn, voda, osvětlení,
větrání apod.) nutnou pro instalaci nebo opravě zařízení a potřebnou součinnost při
instruktáži, včetně zpracovávaných potravin a materiálu v rozumném množství, dle pokynů
prodávajícího.
6.3 Nemožnost provést instalaci nebo opravu zařízení z důvodů nedostatečné připravenosti
pracoviště kupujícího má za následek prodloužení doby plnění nejméně o dobu nezbytnou k
vyřešení všech nedostatků.
6.4 V případě, že se nepřipravenost pracoviště kupujícího prokáže až po příjezdu prodávajícího
(pověřeného servisního technika) k instalaci nebo opravě zařízení, uhradí kupující náklady
prodávajícího dle skutečnosti (např. čas čekání do odstranění nepřipravenosti, náklady
spojené s příjezdem, ubytování apod.) dle aktuálního ceníku prodávajícího.
6.5 Jestliže nemůže dojít k instalaci nebo opravě a celkovému předání zařízení z důvodu
nepřipravenosti pracoviště v dohodnutém termínu, účtuje prodávající poplatek za
skladování zboží a materiálu ve výši 1,0 % z celkové ceny skladovaného zboží bez DPH. Doba
běží od prvního dne následující po dohodnutém termínu zahájení výkonu díla až do
posledního dne před jeho skutečnou realizací.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
6.6 Jestliže prodávající není dodavatelem výrobku, který je nutný k instalaci zařízení (zejména
podstavce, police, stoly, montážní a instalační plochy apod.), musí být kupujícím dodané
zařízení a místo instalace ve stanovené poloze, mít nosnost ve výši nejméně dvojnásobku
váhy dodávaného zařízení bez obalu, svými rozměry zajišťuje bezpečné umístění výrobku
bránící jeho pádu apod. Pracovní výška musí odpovídat předpisům bezpečnosti práce
obsluhujícího personálu.
6.7 Pokud prodávající dospěje k oprávněnému názoru, že kupujícím dodané součásti a výrobky,
které jsou nutné k instalaci nebo opravě prodávajícím dodaného zařízení nevyhovují
bezpečnému provozu, může instalaci nebo opravu zařízení odmítnout. V takovém případě
se použije ustanovení bodu 5.3. těchto VOP.


7 Záruční podmínky


7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení,
jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro
použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a výrobek si
zachová ujednané,
případně jinak obvyklé vlastnosti.
Pro uznání záruky a oprávněné reklamace je nutné na straně provozovatele (kupujícího)
splnit tyto technické požadavky k provozu zařízení:
Všeobecné požadavky na připojení a provoz profesionální gastronomické techniky:
*) pokud není ve specifikaci uvedeno jinak **) u plynových spotřebičů odtah a přívod vzduchu dle výpočtu
technika
Napětí / Frekvence / Tlak Příkon / Průtok / Teplota
Elektro. přístroje: 400 V nebo 230 V / 50 Hz příkon kW / napětí – dle zařízení
Plyn. přístroje: zemní plyn – stálý tlak 20 mbar příkon kW – dle zařízení
Tlak vody: minimálně 200 kPa - max. 400 kPa průtok 1,8 až 2,5 m3/hod
Teplota vody: studená max. 30 C / teplá – dle zařízení
Tvrdost vody: max. 5° D
7.2 Pokud není písemně stanoveno jinak, je délka záruční doby smluvní záruky 12 měsíců za
těchto podmínek:
7.2.1 Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím
7.2.2 Kupující má v rámci zákonné záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady výrobku. Není-li to vzhledem k povaze vady výrobku neúměrné (a to i z hlediska
míry opotřebení výrobku nebo jeho vadné součásti), může kupující požadovat
výměnu vadné součásti výrobku.
7.2.3 Výrobky, vyžadující instalaci – připojení ke zdrojům energie – (např. sporáky,
konvektomaty, myčky nádobí apod.) musí tuto provést odborná servisní firma,
schválená prodávajícím nebo výrobcem, případně tuto provede kupující sám na
základě písemného souhlasu a podle písemných instrukcí prodávajícího.
7.2.4 Instalaci výrobku je možno objednat u prodávajícího, a pokud není dohodnuto
jinak, není součástí ceny prodávaného zařízení.
7.2.5 Před příchodem servisního (instalačního) technika musí kupující připravit podmínky
na připojení výrobku, podle technických podkladů prodávajícího.
7.2.6 Připravené rozvody (elektro, plyn, voda, kanalizace apod.) musí odpovídat platným
právním předpisům a technickým normám. Poškození zaviněné nesprávným
zapojením kupujícím nebo jím pověřené třetí osoby nebude posuzováno jako
záruka.
7.3 Podmínkou pro uplatnění všech práv kupujícího ze záruky je, že výrobek:
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 6
7.3.1 Byl řádně uveden do provozu (u výrobků vyžadujících instalaci také řádně instalován)
způsobem vyplývajícím z návodu k používání, s tímto byl vždy řádně užíván i udržován
a nedošlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do jeho vnitřních částí a
konstrukce.
7.3.2 Při uplatnění každého práva ze záruky musí kupující prokázat existenci záruky, a to
předložením záručního listu nebo dokladu o koupi výrobku. Veškeré tyto doklady
musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. Neúplně vyplněné, nebo neoprávněně a
pozměněné doklady nemohou být uznány. Pokud není písemně dohodnuto jinak,
přebírá prodávající náklady záručních oprav výhradně u něho zakoupených výrobků
nebo díla.
7.3.3 Každé právo ze záruky musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do konce záruční doby, jinak toto právo zaniká.
7.3.4 Prodávající neodpovídá za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů
ani za jiná znehodnocení výrobku či kterékoli jeho části, způsobené v souvislosti s
opožděným uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobku.
7.3.5 Kupující předkládá záruční list i všechny záznamy o opravě při každé další reklamaci
výrobku.
7.3.6 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží, zbožím jiným
se stejnými parametry.
7.3.7 Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě nebo
nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho
použití. Na mimozáruční opravy je stanovena záruka 3 měsíce., která běží ode dne
převzetí výrobku nebo služby od kupujícího do opětovného užívání.
7.3.8 V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu práci
nutnou k otestování a případného očištění výrobku za každou započatou hodinu
práce včetně použitého materiálu dle jeho platného ceníku.
7.3.9 Při předání do opravy musí být výrobek kompletní a čistý.
7.4 Záruka (včetně smluvní záruky) se nevztahuje na:
7.4.1 Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost
reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním listu a na výrobku, k
chybějícím či neoprávněně pozměněným údajům v záručním listu apod.).
7.4.2 Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v
důsledku přírodních či jiných jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky
v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do výrobku apod.).
7.4.3 Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na
překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné
části výrobku apod.).
7.4.4 Poškození způsobené použitím nevhodné náplně anebo nevhodnými provozními
podmínkami.
7.4.5 Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou
elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem.
7.4.6 Poškození, úprava nebo jiný zásah do výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či
neautorizovanou osobou.
7.4.7 Pokud je zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v
rozporu s obsahem návodu k použití, nebo byl-li u něho proveden neoprávněný
zásah.
7.4.8 Na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití,
technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp.
Evropské unie.
7.4.9 Na části podléhající opotřebení – žárovky, těsnění a snímatelné částí ze skla, gumy,
plastických hmot, na funkční termopojistky a opětovné zapnutí pojistek, na spotřební
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 7
materiál, na běžné opotřebení pohyblivých částí.
7.4.10V případě výskytu záruční vady na pevně instalovaném zařízení, které svojí povahou,
rozměry a váhou není možné dopravit do servisní dílny prodávajícího, je prodávající
povinen neprodleně zajistit realizaci záručního servisu po nahlášení vady kupujícím, a
to v místě původní instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co
nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
7.4.11Záruční opravy malých zařízení s váhou do 25 kg provádí prodávající v servisní dílně.
Kupující zboží řádně zabalí k bezpečnému transportu a připraví k vyzvednutí
přepravní službou, kterou zajišťuje prodávající. Po opravě je zboží vráceno kupujícímu
stejnou cestou.
7.4.12 Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099
občanského zákoníku.
7.5 Ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije s výjimkou prodeje použitého
zboží se slevou. U použitého zboží a zboží prodávaného ve výprodeji se slevou je záruka na
skryté vady přiměřeně krácena a její konkrétní dálka je uvedena v kupní smlouvě.
7.6 Postup při podání reklamace – zásilka byla doručena poškozena:
Reklamaci na doručení poškozené zásilky je nutné nahlásit nejpozději do 2 pracovních dnů
od převzetí poškozené zásilky od přepravce s tím, že poškození musí být zaznamenáno do
přepravních dokladů přepravce. Reklamaci je nutné uplatnit na tel.: +420 376 520 544
nebo na +420 606 063 362 případně přes e-mail: objednavky @gastro susice .cz.
Pro zahájení reklamačního řízení je dále nutné pořídit a poslat fotodokumentaci, která
musí obsahovat:
a) Etiketu s číslem zásilky s uvedeným příjemcem zásilky;
b) balení celé zásilky min. ze dvou úhlů vč. Značek „křehké“, „neklopit“…;
c) balení poškozeného zboží = výplně, celý balík zevnitř;
d) pokud je zboží na paletě, foto celé palety včetně přebalu;
e) obaly, kartony nevyhazovat, ponechat pro další jednání o reklamaci u přepravce.
Bez výše uvedených dokladů nebude reklamace uznána.
7.7. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti
mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt
mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz)
a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze
nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.


8 Odstoupení od smlouvy


8.1 Kterákoliv smluvní strana může od smlouvy odstoupit, pokud zjistí její podstatné porušení
druhou smluvní stranou.
8.2 Pro účely smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že
při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní
strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
8.2.1 prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než
60 kalendářních dnů;
8.2.2 zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 8
kalendářních dnů;
8.2.3 jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění
se následně ukáže nepravdivým;
8.2.4 nemožnost odstranění vady dodaného zařízení
8.2.5 nebo v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě
ukáže jako nepravdivé.
8.3 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, musí v ní být přesně popsán důvod
odstoupení, podpis odstupující smluvní strany. Jinak je odstoupení od smlouvy
neplatné.
8.4 Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé
smluvní straně.
8.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu
řešení sporů a volbě práva.


9 Překážky v plnění zásahem „vyšší moci“


9.1 Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat
při uzavření Smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Takové
události mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení,
embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud bezprostředně
ohrozí dodání „zboží a díla“.
Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky
v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší moc není selhání
subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
9.2 Smluvní strana, která se dovolává okolnosti vyšší moci, neodpovídá během této okolnosti za
plnění svých závazků podle Smlouvy.
9.3 Smluvní termíny se vlivem okolnosti vyšší moci prodlužují o dobu působení vyšší moci
včetně přiměřené doby pro konsolidaci a restituci poměrů poté, co okolnosti vyšší moci
pominou. Trvá-li vyšší moc déle než šest (6) měsíců, projednají smluvní strany další postup,
pokud jde o plnění práv a závazků z této Smlouvy.
9.4 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e
– mailem nebo telegramem a následně potvrdí doporučeným dopisem. Stejným
způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci
pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní
straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.


10 Odpovědnost za škodu


10.1 Prodávající prohlašuje, že má uzavřené Pojištění obecné odpovědnosti za škodu v
souvislosti s jeho podnikatelskou činností u ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí
1458, 53002 Pardubice - Zelené předměstí.
10.2 Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla
vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle
Smlouvy.
10.3 Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10.4 Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a
převzetím předmětu plnění kupujícímu.


11 Sankce


Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021
strana 9
11.1 Ocitne-li se kupující v prodlení s placením jakéhokoliv závazku Smlouvy nebo těchto
obchodních podmínek, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 %
denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splatnosti se rozumí den
připsání příslušné částky na účet kupujícího. Tím není dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody.
11.2 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši.
11.3 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná cena předmětu pokuty bez
DPH.
11.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.


12 Závěrečná ustanovení


12.1 Tyto obchodní podmínky se řídí podle práva České republiky. Ve věcech výslovně
neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
12.2 Pro případ soudního řízení se využije příslušný soud dle místa sídla prodávajícího.
12.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich podpisem statutárním
orgánem prodávajícího.


V Sušici, dne 30.11.2021
Kulíšek Čestmír
jednatel společnosti
CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o.
Provozovatel on-line obchodu
umístěného na internetové adrese
www.gastro obaly .cz
Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. – IČ 26382644
platné od 30.11.2021